Ga naar hoofdinhoud

AANVULLENDE ALGEMENE VOOORWAARDEN IKSTUUREENKAARTJE.NL – ZAKELIJK

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Prijs
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Leeftijdsbeperkingen
Artikel 11 – Nakoming Overeenkomst en garantie
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
Artikel 14 – Vrijwaring
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Wijziging Voorwaarden
Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 – Definities

1. ‘Zakelijke Klant’en‘Afnemer’: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland met wie ikstuureenkaartje.nl een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan ikstuureenkaartje.nl een aanbieding doet dan wel die een order plaatst bij ikstuureenkaartje.nl;
2. ‘Ondernemer’en‘ikstuureenkaartje.nl’: de eenmanszaak ikstuureenkaartje.nl., gevestigd op Bastion 55, 3823 BR Amersfoort opererend in Nederland onder btw nummer: NL00186508B50 en Kamer van Koophandel 75661179 Amersfoort. Bereikbaar op het telefoonnummer 033-4567426 en per email via ikwilcontact@ikstuureenkaartje.nl of zakelijk@ikstuureenkaartje.nl.
3. ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen Ondernemer en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4. ‘Product’: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak, product, artikel, service en/of dienst of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen zaak, product, artikel, service en/of dienst.
5. ‘Voorwaarden’: deze Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en overige (rechts-) handelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
6. Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Ikstuureenkaartje.nl en de Producten, zijn eigendom van ikstuureenkaartje.nl en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ikstuureenkaartje.nl en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Product van ikstuureenkaartje.nl. ikstuureenkaartje.nl en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
2. Afnemers vrijwaren ikstuureenkaartje.nl en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Product van ikstuureenkaartje.nl.
3. Niets van de website van ikstuureenkaartje.nl (waaronder begrepen de beelden in de Ikstuureenkaartje.nl collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ikstuureenkaartje.nl en/of haar licentiegevers.
4. Niets van hetgeen in dit Artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ikstuureenkaartje.nl en/of haar licentiegevers aan Afnemers.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het aanbod vervalt indien het Product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de in het aanbod opgenomen bepalingen dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Een aangevraagde offerte vervalt 7 dagen na het uitbrengen ervan door Ondernemer.
7. Afnemer is verplicht tot afname en betaling van de door haar bestelde Producten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het plaatsen van een order of door aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De Ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een order of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.
4. Ikstuureenkaartje.nl zal op verzoek van de afnemer alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen

Artikel 6 – Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële-) markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn toegestaan indien de Afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 – Betaling

1. Facturen van ikstuureenkaartje.nl dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. In geval van levering van eindejaarsgeschenken, kunnen wij u om een aanbetaling vragen van 30% van het totaalbedrag.
2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer, ongeacht of ikstuureenkaartje.nl ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
3. De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij aan ikstuureenkaartje.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Voordat het eigendom van de Producten op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. In het geval Ondernemer zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ondernemer en door Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders van Producten en bij de beoordeling van aanvragen voor Producten.
2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt ten tijde van plaatsing van de order.
3. De levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. De Ondernemer streeft ernaar om de Producten zoveel mogelijk in één keer bij Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de Producten in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
4. Wanneer een Afnemer meer exemplaren van 1 Product bestelt, kan de Ondernemer geen levertijd garanderen. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de order geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten en zonder recht op eventuele schadevergoeding ontbinden.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Afnemer is verplicht het geleverde binnen 5 (vijf) dagen na levering te inspecteren op gebreken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Afnemer zal de Ondernemer onmiddellijk (en uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na levering) op de hoogte stellen bij vaststelling van gebreken.
7. Indien van een gebrek niet binnen 5 (vijf) dagen na levering melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten.

Artikel 10 – Leeftijdsbeperkingen

1. De website en Producten van ikstuureenkaartje.nl zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
2. Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 11 – Nakoming Overeenkomst en garantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer volgens de Overeenkomst te laten herstellen, voor zover deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Ondernemer jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Ondernemer betaalde bedrag voor de order of orders welke tot deze schade hebben geleid.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 13 – Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

1. De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Geschenk met Verhaal daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
2. Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
3. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Geschenk met Verhaal naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

Artikel 14 – Vrijwaring

1. De Afnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 15 – Overmacht

1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst

Artikel 16 – Wijziging Voorwaarden

1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Ondernemer.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Back To Top